VGAconnector.jpg

fpga4fun.com

 يک سايت بسيار جامع  و با محتوی در زمينه پروژه هايی که می توان با FPGA و زبان توصيف سخت افزار Verilog HDL انجام داد.نظير:واسط سريال و LCD گرافيکی و I2c و توضيحاتی در ارتباط با نرم افزارها و زبان های توصيف مختلف

 

 

 

8052bubble5.gif

www.8052.com

همان طور که می دانيد ۸۰۵۲ از ۸۰۵۱ ميکرو کنترلر کاملتری بوده و دستورات ۸۰۵۱ با آن سازگار می باشد در ضمن در بازار ايران-خيابان جمهوری!-براحتی قابل تهيه می باشد.سايت فوق شما را در يادگيری اين ميکرو ياری می کند

/ 0 نظر / 10 بازدید